Algemene Voorwaarden Yogaya

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Yogaya – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan Yogaya op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Cursist – deelnemer aan een door Yogaya verzorgde yogales, workshop of cursus.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yogaya als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door Yogaya schriftelijk zijn bevestigd. Yogaya behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.yogaya.nl

ARTIKEL 3 ABONNEMENTEN

3.1 Met je abonnement kan je naar alle yogalessen op het rooster met uitzondering van de lessen zwangerschapsyoga.

Op www.yogaya.nl vind je het actuele rooster.

3.2 Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

3.3 Je abonnement start op de eerste dag van je gevolgde les (activatiedatum).

3.4 Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is 2 maanden.

3.5 Betaling van de abonnementen gaat per automatische incasso. Het lesgeld wordt maandelijks na de ingangsdatum van je abonnement geïncasseerd. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan, wordt het abonnementsgeld rond de 10e van elke volgende maand van je rekening geschreven.
Na een 2e mislukte incasso zijn wij helaas genoodzaakt de kosten aan je door te berekenen en het te incasseren bedrag met € 2,50 te verhogen.

3.6 Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.

3.7 Abonnementsvormen en bijhorende tarieven staan op www.yogaya.nl vermeld.

3.8 Niet gebruikte lessen bij het 5 x per maand abonnement kunnen tot 1 maand na de betaalde maand worden gevolgd. De lessen van de voorafgaande termijn worden als eerste opgemaakt, daarna worden niet gebruikte lessen uit de huidige termijn opgemaakt.

3.9 Zorg bij afwezigheid voor een tijdige annulering van je gereserveerde plek in een les! Bij het 5x per maand abonnement wordt bij een te late annulering de les van je abonnement afgehaald. Bij het Onbeperkt abonnement kunnen bij een te late annulering kosten in rekening worden gebracht. Je kunt je tot 4 uur voorafgaande aan de les kosteloos afmelden.

3.10 Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: info@yogaya.nl

3.11 De opzegtermijn van een abonnement is 1 volle abonnementsmaand. Als je abonnement bijvoorbeeld op 10 juni is ingegaan kan je je abonnement per de 10e van de maand opzeggen, rekening houdend met een minimale termijn van 1 maand en de minimale looptijd van je abonnement.

3.12 Je kan eenmaal per jaar je abonnement pauzeren voor 1 volledige abonnementsmaand. Dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Yogaya en niet met terugwerkende kracht. Tijdens deze pauze is het niet mogelijk om lessen te volgen.

3.13 Bij ziekte en/of blessures langer dan 1 maand kunnen abonnementen langduriger worden gepauzeerd, dit kan enkel na schriftelijke overeenstemming (per mail) met Yogaya en niet met terugwerkende kracht.

3.14 Indien je binnen 3 maanden na het stopzetten van je abonnement opnieuw een abonnement afsluit zijn we genoodzaakt eenmalig € 15,- aan administratiekosten te berekenen.

3.15 Je kan 2 keer per jaar, zonder extra kosten, wisselen van abonnement. Mocht je dit vaker willen dan zijn wij genoodzaakt om € 15,- aan administratiekosten te berekenen.

3.16 Je kan tussentijds van een abonnement naar een rittenkaart overstappen zonder een opzegtermijn. De rittenkaart zal dan aansluitend eenmalig automatisch geïncasseerd worden.

ARTIKEL 4 RITTENKAARTEN

4.1 Rittenkaarten zijn 6 maanden geldig na ingangsdatum (ingangsdatum is eerste les van de rittenkaart).

4.2 De rittenkaarten voor zwangerschapsyoga hebben een andere geldigheid. De 5-rittenkaart is 6 weken geldig en de 10-rittenkaart 12 weken.

4.3 Rittenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de rittenkaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Rittenkaarten kunnen niet worden verlengd of tussentijds stopgezet. Yogaya verleent geen restitutie op leskaarten.

ARTIKEL 5 LESROOSTER

Het lesrooster is te vinden op de website en in de Mindbody app. Dit rooster kan door Yogaya desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Yogaya het recht lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en rittenkaarten of verlenging hiervan.

ARTIKEL 6 WORKSHOPS EN CURSUSSEN

6.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Yogaya aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

6.2 Een cursist kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen als vooraf het lesgeld is voldaan.

6.3 Yogaya behoudt het recht om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.4 Annulering van deelname aan workshops en cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

6.5 Je kunt je kosteloos afmelden tot twee weken voor aanvang van de workshop door een mail te sturen naar info@yogaya.nl. Daarna betaal je 50% van het cursusbedrag tot 1 week voor de start van de workshop. Hierna is annuleren niet meer mogelijk.

ARTIKEL 7 NAKOMING YOGAYA

7.1 Yogaya behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les, cursus of workshop te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.

7.2 Yogaya heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les, cursus of workshop verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.

7.3 Yogaya is niet verplicht cursussen en/of workshops te herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

ARTIKEL 8 PRIJS EN BETALING

8.1 De tarieven van de verschillende abonnementsvormen, rittenkaarten, losse lessen, workshops en cursussen staan vermeld op de www.yogaya.nl

8.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Bij een prijswijziging heb je het recht om je abonnement te wijzigen of te beëindigen.

Prijswijzigingen worden aangekondigd op www.yogaya.nl

8.3 Je kan eenmalig een proefles of introductieabonnement (bijvoorbeeld een proef- of zomerabonnement) aanschaffen. Deze opties zijn alleen bedoeld voor nieuwe leden.

8.4 Voltijd studenten* en personen met een U-Pas kunnen 15% korting verkrijgen op vaste abonnementen bij Yogaya. Deze korting is niet mogelijk bij losse lessen, abonnementen, workshops of rittenkaarten.

* studenten dienen ieder jaar (voor aanvang nieuw schooljaar) een kopie of bewijs aan Yogaya te overhandigen (per mail) waaruit blijkt dat je het schooljaar student bent, zodat de korting weer van toepassing is.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Yogaya het recht lessen, cursussen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Voor geleden schade is Yogaya uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Yogaya.

10.2 Yogaya is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen.

10.3 Yogaya is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

10.4 Door Yogaya verstrekte (veiligheids-)instructies dienen door leerling in acht te worden genomen.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12 PRIVACY

Yogaya gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. Yogaya zal persoonlijke informatie van leerlingen niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming.